ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายดาบหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายดาบหน้า*, -ตายดาบหน้า-

ตายดาบหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายดาบหน้า (v.) take a risk Syn. เสี่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายดาบหน้า
Back to top