ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตายขาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตายขาน*, -ตายขาน-

ตายขาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายขาน (v.) be dead in lines (/rows) See also: die without falling down (of trees)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตายขาน
Back to top