ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามไฟ*, -ตามไฟ-

ตามไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามไฟ (v.) light a lamp Syn. ตามตะเกียง
English-Thai: Nontri Dictionary
illume(vt) ส่องแสง,ตามไฟ,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ
illuminate(vt) ตามไฟ,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ
illumination(n) การตามไฟ,การส่องแสง,การอธิบาย
illumine(vt) ทำให้สว่าง,ตามไฟ,ส่องแสง,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
SUIT JACKET HANGING IN THE BACK. PRESS CONFERENCE? 2:20.เขาขับรถไม่เร็วตามกฎ คำนวนตามไฟจราจรและการจราจรตอนกลางวัน
And my camera follows the fire, not the smoke.และกล้องของผมติดตามไฟ ไม่ใช่ควัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามไฟ
Back to top