ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามแบบอย่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามแบบอย่าง*, -ตามแบบอย่าง-

ตามแบบอย่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามแบบอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ
English-Thai: Nontri Dictionary
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shasta, you are ready to take your place in your long lineage of great Alaskan lead dogs.เชสต้า เธอพร้อมที่จะ เข้ารับหน้าที่ ตามแบบอย่างอันยาวนาน ของสุนัขตัวนำแห่งอลาสก้าแล้ว
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง
I can only follow his example, and do what he would have done.ข้าแค่ทำตามแบบอย่างเขา และทำตามในสิ่งที่เขาจะทำให้สำเร็จ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามแบบอย่าง
Back to top