ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามเนื้อผ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามเนื้อผ้า*, -ตามเนื้อผ้า-

ตามเนื้อผ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเนื้อผ้า (adv.) traditionally See also: customarily, as the circumstances allow Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strictly speaking, we're just musicians.ว่ากันตามเนื้อผ้า เราเป็นแค่วนิพกขายเสียงเพลงเท่านั้น
OK, so basically what you need is a male version of yourself.โอเค ว่ากันตามเนื้อผ้าแล้ว คนที่พี่ต้องการ ก็คือตัวพี่ในแบบของผู้ชาย
I'm not defending him; I'm just saying.ฉันไม่ได้ปกป้องเขา ฉันก็แค่พูดตามเนื้อผ้า
And I judge every trade on its merits.และข้าตัดสินการค้าขาย ทุกอย่างตามเนื้อผ้าของมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามเนื้อผ้า
Back to top