ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามีตามา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามีตามา*, -ตามีตามา-

ตามีตามา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามีตามา (n.) rural people See also: villagers, local people Syn. คนบ้านนอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามีตามา
Back to top