ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามหลังไปติดๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามหลังไปติดๆ*, -ตามหลังไปติดๆ-

ตามหลังไปติดๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามหลังไปติดๆ (adv.) closely See also: close behind, tread on the heels of, following with a slow jogging motion (as a dog trots along after a person), tag after (someone), following like a puppy dog, tag along behind somebody Syn. ตามกันไปติด ๆ, หย่อยๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามหลังไปติดๆ
Back to top