ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามหลักทฤษฎี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามหลักทฤษฎี*, -ตามหลักทฤษฎี-

ตามหลักทฤษฎี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามหลักทฤษฎี (adv.) theoretically
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in theory (adv.) ตามหลักทฤษฎี See also: ตามหลักเหตุผล Syn. apparently
theoretically (adv.) ตามหลักทฤษฎี See also: ตามหลักเหตุผล Syn. in theory, apparently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Theoretically, Frost and his pals ramped up our linear accelerator to such extreme energies that it sent shock waves through the consciousness field and jolted all of humanity's awareness to a different place in space-time... the flash-forward.ตามหลักทฤษฎี ฟรอสท์และเพื่อนๆ ของเขา สร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ให้กับเรา เพื่อทำให้เกิดพลังงานสุดขั้ว ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทก
The only problem was how to slow the aging process once the subject had reached the desired physical age.ตามหลักทฤษฎีแล้ว ปัญหาเีดียวคือทำขบวนการอย่างไรถึงจะชะลออายุได้ ครั้งหนึ่งโครงการก็บรรลุการกำหนดอายุทางกายภาพ
I guess theoretically, I'd say yes.พี่คิดว่าตามหลักทฤษฎี พี่คงตอบว่า"ไป"
The government could use them for a security application, theoretically.รัฐบาลอาจจะใช้สายนี้ ในการรักษาความปลอดภัย ตามหลักทฤษฎีน่ะนะ
I assume it works on some sort of magnetic principle.ผมคิดว่ามันน่าจะทำงาน ตามหลักทฤษฎีแม่เหล็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามหลักทฤษฎี
Back to top