ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามสมัยนิยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามสมัยนิยม*, -ตามสมัยนิยม-

ตามสมัยนิยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามสมัยนิยม (adv.) fashionably Syn. ตามแฟชั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
fashionableadj. ทันสมัย,ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish,-A. outdated
graphic layoutการออกแบบงานพิมพ์หมายถึง การออกแบบหน้าหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ให้แลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม
modish(โม'ดิช) adj. เป็นไปตามสมัยนิยม,ทันสมัย., See also: modishness n., Syn. stylish ###A. dated
English-Thai: Nontri Dictionary
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
modish(adj) ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accessory (n.) เครื่องประดับตามสมัยนิยม See also:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามสมัยนิยม
Back to top