ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามสมัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามสมัย*, -ตามสมัย-

ตามสมัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามสมัย (adv.) fashionably See also: stylishly, in vogue, up to date Syn. ตามสมัยนิยม
ตามสมัยนิยม (adv.) fashionably Syn. ตามแฟชั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
fashion(แฟช'เชิน) n. แฟชั่น,รูปแบบ,วิธีการ,สิ่งที่กำลังนิยมกัน,แบบสมัยนิยม,คนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม,ความนิยมกัน. -Phr. (in fashion ตามสมัย) . -Phr. (out fashion ล้าสมัย), Syn. make,style,mode,shape,form
fashionableadj. ทันสมัย,ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish,-A. outdated
graphic layoutการออกแบบงานพิมพ์หมายถึง การออกแบบหน้าหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ให้แลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม
modish(โม'ดิช) adj. เป็นไปตามสมัยนิยม,ทันสมัย., See also: modishness n., Syn. stylish ###A. dated
tailor-made(เท'เลอะเมด) adj.,n. (เสี้อผ้า) ตัดตามสั่ง,ตัดตามขนาดวัด,ตามรสนิยม,ตามสมัย
English-Thai: Nontri Dictionary
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น
modish(adj) ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fashionably (adv.) ตามสมัย See also: ตามความนิยม, อย่างนำสมัย
in style (idm.) ตามสมัย See also: ทันสมัย, นำสมัย
accessory (n.) เครื่องประดับตามสมัยนิยม See also:
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too awesome for old Pierce with your hip shirts, and your gelled hair, and your cool tape over your mouth.มันคิดว่ามันเจ๋งกว่าเฒ่าเพียร์ซผู้นี้ ด้วยเสื้อตามสมัย และทรงผมที่ใส่เจลนั่น
I thought those people were supposed to be stylish.ฉันคิดว่าพวกนั้นคงจะตามสมัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามสมัย
Back to top