ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามล้างผลาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามล้างผลาญ*, -ตามล้างผลาญ-

ตามล้างผลาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามล้างผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And sooner or later, all this crap is gonna come for them.ไม่ช้าก็เร็ว เรื่องเลวร้ายก็จะมาตามล้างผลาญพวกเขา
A many-year campaign of swindling and murder against my family.นี่คือหลายปีแห่งการ ตามล้างผลาญคร่าชีวิตครอบครัวผม
I'm gonna destroy - everything you love.ฉันจะตามล้างผลาญของรักแก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามล้างผลาญ
Back to top