ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามรูปการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามรูปการณ์*, -ตามรูปการณ์-

ตามรูปการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามรูปการณ์ (adv.) according to event See also: according to occurrence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามรูปการณ์
Back to top