ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามมีตามเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามมีตามเกิด*, -ตามมีตามเกิด-

ตามมีตามเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามมีตามเกิด (adv.) according to one´s means See also: according to one´s economic capacity, as best one could Syn. ตามกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You just wanna sit here and wait and see what happens?แล้วจะสู้แบบตามมีตามเกิด อย่างนั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามมีตามเกิด
Back to top