ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามที่เห็นสมควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามที่เห็นสมควร*, -ตามที่เห็นสมควร-

ตามที่เห็นสมควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามที่เห็นสมควร (adv.) as one see / think fit
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You may now decide and proceed as you wish.ท่านไปจัดการ ตามที่เห็นสมควรเถิด
He's my son. I'll deal with him as I see fit.เขาเป็นลูกฉัน ฉันจะจัดการกับเขาตามที่เห็นสมควร
I'll deal with him as I see fit.ฉันจะจักการกับเขาตามที่เห็นสมควร
No, I used the force necessary to defend myself.ไม่ ฉันแค่ป้องกันตัวไปตามที่เห็นสมควร
Do what you must.ทำตามที่เห็นสมควรเถอะ
Just handle it how you need to, okay?ทำไปตามที่เห็นสมควรแล้วกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามที่เห็นสมควร
Back to top