ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามตัวอย่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามตัวอย่าง*, -ตามตัวอย่าง-

ตามตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามตัวอย่าง (adv.) as an example See also: as an instance Syn. ตามแบบ, ตามแบบอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See the guys with testicular cancer.ขอให้ทุกคนที่นี่ทำตามตัวอย่างที่ดีแบบโธมัสนะ
...the elements of the government and army are following the example of what happened to the Americans in Somalia....ตอนนี้รัฐบาลแล้วกองทัพ กำลังทำตามตัวอย่างที่เกิดขึ้น กับอเมริกันในโซมาเลีย
I had to get one of those Dummy books.ผมต้องทำตามตัวอย่างในหนังสือ
Of course not, but if you could inspire your friends to follow your example, imagine the difference you could make here.แน่นอนว่าไม่ แต่ถ้าเธอสามารถ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เดินตามตัวอย่าง จินตนาการความแตกต่างที่เธอสามารถทำให้เกิดขึ้นที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามตัวอย่าง
Back to top