ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามตะเกียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามตะเกียง*, -ตามตะเกียง-

ตามตะเกียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามตะเกียง (v.) light a lamp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามตะเกียง
Back to top