ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามฐานะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามฐานะ*, -ตามฐานะ-

ตามฐานะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามฐานะ (adv.) according to one´s economic capacity See also: according to one´s status Ops. เกินฐานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it's two kids and me... and you.คนที่ไม่ใช่แฟน ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ หน้าที่ตามฐานะใจ ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามฐานะ
Back to top