ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามขวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามขวาง*, -ตามขวาง-

ตามขวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามขวาง (adv.) crosswise See also: transversely, obliquely
English-Thai: HOPE Dictionary
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
body plann. ภาพลายเส้นตามขวาง
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง,การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
crosscut(ครอส'คัท) adj. ซึ่งตัดตามขวาง,เป็นทางลัด n. ทางลัด,ทางใต้ดิน vt. ตัดตามขวาง,ผ่านทางขวาง,ไปทางลัด, See also: crosscutter n.
diapophysis(ไดอะพอฟ'ฟิซิส) n. ส่วนบนของปุ่มยื่นตามขวางของกระดุกสันหลัง. -pl. diapophyses
slab(สแลบ) n. แผ่นแบนกว้างที่ค่อนข้างหนาที่ทำด้วยวัตถุแข็ง,แผ่นหนา,แผ่นไม้ซุงที่เลื่อยตามขวางและมีเปลือกติดอยู่รอบนอก vt. ทำให้เป็นแผ่น,ปูด้วยแผ่นดังกล่าว,เลื่อยไม้ซุงตามขวางออกมาเป็นแผ่นหนา, Syn. plank,slice
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.
waterlinen. เส้นน้ำลึกของเรือ,เส้นลายน้ำพิมพ์ตามขวางของแผ่นกระดาษ
yoke(โยค) n. แอก (โดยเฉพาะแอกวัว) ,เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน,สิ่งที่คล้ายแอก,คานหิ้วน้ำ,นาบสะเอว,นาบไหล่,พันธะทางใจ,การผูกมัด,ด้ามหางเสื้อ,ตามขวาง,สัญลักษณ์แห่งการกดขี่,การกดขี่,เครื่องผูกมัด,=yolk vt. ใส่แอก,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,ทำเป็นคู่ vi. ใส่แอก,
English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
transept(n) ด้านสั้นของไม้กางเขน,ปีกหรือมุขตามขวางของโบสถ์
transverse(adj,n) ตามขวาง
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
weft(n) เส้นด้ายในเนื้อผ้าตามขวาง,ใย,ผ้า
woof(n) เส้นด้ายในเนื้อผ้าตามขวาง,สิ่งทอ,เนื้อผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cross sectionรูปตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SV waveคลื่นตามขวางแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transverse๑. ตามขวาง๒. -ส่วนขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
annual ringวงปี, ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cross Sectionตัดตามขวาง [การแพทย์]
polarizationโพลาไรเซชัน, กระบวนการที่จำกัดให้คลื่นตามขวางสั่นในระนาบเดียว เช่น โพลาไรเซชันของแสง คือ กระบวนการที่จำกัดให้สนามไฟฟ้าของคลื่นแสงสั่นในระนาบเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
striated muscleกล้ามเนื้อลาย, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตามขวางอยู่รวมกันเป็นมัดที่บริเวณแขนขาและลำตัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
across (adv.) ตามขวาง See also: ขวาง, แนวนอน
crosswise (adv.) ตามขวาง
transverse (adj.) ตามขวาง
transversely (adv.) ตามขวาง
cross section (n.) การตัดตามขวาง
thwart (n.) ที่นั่งตามขวางลำเรือ
transect (vt.) ผ่านตามขวาง
transection (n.) การผ่านตามขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mid-shaft transverse tibia fracture?ด้ามกระดูกหน้าแข้งตามขวางหักงั้นเหรอ?
Below-the-knee amputation-- make a transverse incision at the mid-shaft of the tibia, elevate the peosteum and cut the tibia and fibula with a bone saw, ligate the vascular bundles and release the tourniquet.การตัดอวัยวะใต้เข่า ให้ผ่าตามขวางที่บริเวณกลางด้ามกระดูกหน้าแข้ง เอาเยื่อหุ้มกระดูกออก แล้วตัดกระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องด้วยเลื่อยตัดกระดูก รัดเส้นเลือดที่มีเลือดไหลอยู่ไว้ด้วยกัน และปลดเครื่องห้ามเลือด
The C2 vertebra rotated laterally while the ligaments and facets of the transverse processes were subluxed and locked.กระดูกส่วน C2 หมุนได้รอบ ขณะที่เส้นเอ็นและด้านหน้า หมุนได้ทิศตามขวางเคลื่อนที่ไป และถูกล็อคเอาไว้
There seems to be some fabric embedded in the cut that transected the xiphoid process.ดูเหมือนว่ามีเส้นใยบางอย่างฝังอยู่ในรอยตัด รอยตามขวางของลิ้นปี่
The nicks on both sides of the mandible appear to be at the ends of an arc that would've transected the victim's left-side carotid artery.รอยบากทั้ง2ข้าง ของขากรรไกรล่างเห็นเป็นจุดจบของเส้นโค้ง นั่นน่าจะเป็นการผ่าตามขวางจาก
And with erotomania, the most likely recipient of violence is the person standing in the way of the desired object.และด้วยอาการหลงรักคนแปลกหน้า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มก้าวร้าว ใครก็ตามขวางทาง คนที่เขาใฝ่ฝัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามขวาง
Back to top