ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามกฎกติกา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามกฎกติกา*, -ตามกฎกติกา-

ตามกฎกติกา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามกฎกติกา (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามข้อกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're talking to a guy who spent 17 years in service of his government.แกกำลังพูดกับคนที่ใช้เวลามากกว่า 17 ปี เพื่อรับใช้รัฐบาล, อยู่ตามกฎกติกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามกฎกติกา
Back to top