ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาฟางไก่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาฟางไก่*, -ตาฟางไก่-

ตาฟางไก่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาฟางไก่ (n.) with blurred vision at the night time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาฟางไก่
Back to top