ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาฟาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาฟาง*, -ตาฟาง-

ตาฟาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาฟาง (n.) day or night blindness Syn. ตาพร่า, ตามัว, ตาฝ้า
ตาฟาง (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตามัว, ตาฝ้า
ตาฟางไก่ (n.) with blurred vision at the night time
English-Thai: HOPE Dictionary
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
English-Thai: Nontri Dictionary
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
day blindness; hemeralopiaตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemeralopia; blindness, dayตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
night blindness; nyctalopiaตาฟางกลางคืน, ตาบอดแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาฟาง
Back to top