ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาพอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาพอง*, -ตาพอง-

ตาพอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาพอง (n.) Pseudochelidon sirintarae See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, นกนางแอ่นตาพอง
ตาพอง (v.) look with shock and envy See also: (eyes) widen Syn. ตาโต, ตาลุก, ตาลุกวาว
ตาพอง 3 (n.) Priacanthus Syn. ปลาตาพอง, ปลาตาโต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
popeyed (adj.) ที่ตาพองโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาพอง
Back to top