ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาพร่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาพร่า*, -ตาพร่า-

ตาพร่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาพร่า (v.) dim (eyes) See also: blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly Syn. ตาฟาง, ตามัว, ตาฝ้า Ops. ตาใส, ตาดี
ตาพร่ามัว (v.) be dizzy See also: be dazzled, feel dizzy Syn. ตาพร่า, ตามัว
English-Thai: HOPE Dictionary
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
snow-blindadj. ตาพร่าชั่วคราวเนื่องจากมองแสงสะท้อนเจิดจ้าจากหิมะ
English-Thai: Nontri Dictionary
astigmatism(n) อาการตาพร่า
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
halationตาพร่าแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astigmatismสายตาพร่าต่างแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blearily (adv.) ด้วยตาพร่ามัว
bleary-eyed (adj.) ซึ่งตาพร่ามัวและเหนื่อยล้า
dazzle (vi.) ทำให้ตาพร่า
dazzle (n.) แสงจ้าที่ทำให้ตาพร่าไปชั่วขณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ?
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้
I'm sure you'll dazzle me somehow.ฉันแน่ใจว่าคืนนี้คุณต้องทำให้ฉันตาพร่าจนได้
I get short of breath and dizzy, you know, nausea, blurred vision.ผมรู้สึกหายใจลำบาก เวียนหัว คลื่นไส้ ตาพร่ามัว
Shortness of breath. Blurred vision.หายใจติดขัด ตาพร่ามัว
There was some douchebag with his high beams on blinding me.มีไอ้งั่งคนนึงที่เปิดไฟสูงทำผมตาพร่า
There was some douchebag with his high beams on, blinding me.มันมีไอ้งั่งคนนึงเปิดไฟสูง ทำผมตาพร่า
Hard enough to daze him.แรงพอที่จะทำให้ตาพร่าได้
If we combine the dysosmia with the tunnel vision, the symptoms fit for western equine encephalitis.ถ้าเรารวมภาวะเสียการรับรู้กลิ่น กับอาการตาพร่า อาการตรงกับ western equine encephalitis (โรคไข้สมองอักเสบ)
The dysosmia and tunnel vision could be hallucinations.ภาวะสูญเสียการรับรู้กลิ่น และตาพร่า อาจจะเป็นภาพหลอน
And I met a woman who dazzled me.และผมเจอพบผู้หญิงที่ทำให้ผมตาพร่ามัว
Let's just examine one, at the surface... the colors of nature that dazzle us.สีของธรรมชาติที่ทำให้ตาพร่าเรา สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหรอ?
It's the kind of thing you write as a preface, dazzle them with the basics.มันเป็นชนิดของสิ่งที่คุณเขียน เป็นคำนำ, ทำให้ตาพร่ามันด้วยพื้นฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาพร่า
Back to top