ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาฝ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาฝ้า*, -ตาฝ้า-

ตาฝ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาฝ้า (v.) dim (eyes) See also: blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly Syn. ตาฟาง, ตามัว Ops. ตาใส, ตาดี
ตาฝ้า (n.) day or night blindness Syn. ตาพร่า, ตามัว
ตาฝ้า (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตามัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาฝ้า
Back to top