ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาปลาดุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาปลาดุก*, -ตาปลาดุก-

ตาปลาดุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปลาดุก (n.) small slender eyes See also: slanting eyed, small slanting eyes, small and tapering eyes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The eyes of two boiled catfish.ดวงตาปลาดุกนึ่ง 2 คู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาปลาดุก
Back to top