ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาปรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาปรอย*, -ตาปรอย-

ตาปรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปรอย (v.) narrow one´s eyes to slits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาปรอย
Back to top