ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตานนกกรด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตานนกกรด*, -ตานนกกรด-

ตานนกกรด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตานนกกรด (n.) Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson Syn. ช้างน้าว, กำลังช้างสาร, ช้างโหม, ช้างโน้ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตานนกกรด
Back to top