ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตานขโมย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตานขโมย*, -ตานขโมย-

ตานขโมย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตานขโมย (n.) Tournefortia ovata (Boraginaceae) Syn. ต้นตานขโมย
ตานขโมย (n.) Vatica philastreana Pierre Syn. ต้นตานขโมย
ตานขโมย (n.) malnutrition See also: rickets with enlargement of the abdomen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตานขโมย
Back to top