ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตานกแก้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตานกแก้ว*, -ตานกแก้ว-

ตานกแก้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตานกแก้ว (n.) two prominences of wrist bones Syn. ปุ่มข้อมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตานกแก้ว
Back to top