ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาทัพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาทัพ*, -ตาทัพ-

ตาทัพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาทัพ (n.) route of an army See also: route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squares or moves in a chess game, movements of the army Syn. ทัพ, แนวทัพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why we're all here-- to try and fill in as best we can until we find a replacement.นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเราอยู่นี่ เพื่อขัดตาทัพ ดีที่สุดที่เราทำได้จนกว่าจจะได้ ใครมาแทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาทัพ
Back to top