ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาถั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาถั่ว*, -ตาถั่ว-

ตาถั่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาถั่ว (n.) eye affected by cataract See also: opaque spot on the cornea Ops. ตาดี
ตาถั่ว (n.) be unable to see or find things See also: turn a blind eye to
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Bill gonna be okay?เจ้ตาถั่วมากเรื่องผู้ชาย
On the contrary.ช่างชั้นเหอะ, แกมันตาถั่ว
My problem is making sure you don't get the wrong stars in your eyes.ปัญหาของฉันก็คือ อยากให้แน่ใจ นายจะไม่ตาถั่ว
Tell me if I'm too blinding.ถ้าผมตาถั่วจนไม่ทันมองเห็นคุณ บอกผมได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาถั่ว
Back to top