ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาต่ำ*, -ตาต่ำ-

ตาต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาต่ำ (adj.) not perceptive Syn. ตาไม่ถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาต่ำ
Back to top