ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาตกกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาตกกล้า*, -ตาตกกล้า-

ตาตกกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาตกกล้า (n.) seedling field See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field Syn. ตากล้า
ตาตกกล้า (n.) seedling field See also: sectional pieces of land for young rice plant, earthen dyke around a paddy field Syn. ตากล้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาตกกล้า
Back to top