ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาขุ่นตาเขียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาขุ่นตาเขียว*, -ตาขุ่นตาเขียว-

ตาขุ่นตาเขียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาขุ่นตาเขียว (adv.) angrily See also: resentfully, furiously, with anger Syn. โกรธจัด
ตาขุ่นตาเขียว (adv.) angry stare See also: express displeasure Syn. โกรธจัด
ตาขุ่นตาเขียว (adv.) angrily See also: resentfully, furiously, with anger Syn. โกรธจัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาขุ่นตาเขียว
Back to top