ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตากล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตากล้า*, -ตากล้า-

ตากล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากล้า (n.) seeding field See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant Syn. ตาตกกล้า
ตากล้า (n.) seeding field See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant Syn. ตาตกกล้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตากล้า
Back to top