ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั๋วเงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั๋วเงิน*, -ตั๋วเงิน-

ตัวเงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเงิน (n.) cash See also: money Syn. เงินสด Ops. ตั๋วเงิน, เช็ค
ตัวเงิน (n.) cash See also: money Syn. เงินสด
ตัวเงินตัวทอง (n.) money spinner See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer
ตัวเงินตัวทอง (n.) money spinner See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer
English-Thai: HOPE Dictionary
maker(เมค'เคอะ) n. ผู้สร้างสรรค์,พระเจ้า,กวี,ผู้ออกตัวเงิน,ผู้ทำ,ผู้ประดิษฐ์
money(มัน'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน, See also: moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies
usance(ยู'ซันซ) n. การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม,ระยะเวลากำหนดเป็นธรรมเนียมใน การชำระตัวเงินต่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pecuniary advantageผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realise; realize๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realize; realise๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pound for pound (idm.) เปรียบเทียบกันด้วยตัวเงิน See also: คำนึงถึงเงิน, คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although the, the true measure of a man's success is not in dollars but rather his ability to love, and if that's true, Morgan is stinking rich.แม้ว่า ที่จริงเครื่องวัดระดับ ความสำเร็จของคน จะไม่ใช่ตัวเงิน
Brown's protecting their investment, huh?พวกผิวสีน้ำตาลมันปกป้องเป็นตัวเงินตัวทอง ของพวกมันสินะ
He's the bringer of rain!เขาเป็นตัวเงินตัวทองที่ฝนตก!
My dad was king of the ring and bringer of the bling.พ่อของฉันเป็นกษัตริย์ของแหวน และตัวเงินตัวทองของเพชร
What about Komodo dragons?แล้วตัวเงินตัวทองหล่ะ?
What do you know? It's douchebag hunting season.เริ่มแล้วสิ ฤดูล่าตัวเงินตัวทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั๋วเงิน
Back to top