ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั๋วจำนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั๋วจำนำ*, -ตั๋วจำนำ-

ตัวจำนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั๋วจำนำ
Back to top