ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้วโผ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้วโผ*, -ตั้วโผ-

ตั้วโผ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ
ตั้วโผ (n.) boss of the theatrical troupe (/company) See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra Syn. โต้โผ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้วโผ
Back to top