ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งใจดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งใจดี*, -ตั้งใจดี-

ตั้งใจดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งใจดี (v.) wish well See also: have good wishes Syn. หวังดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, this is Louise Bonner. I'm sure she meant well.นี่คือลูอิส บอนเนอร์ ฉันมั่นใจว่าเธอตั้งใจดี
If there had been a drop of tea in that tea-pot I believe Sayuri would have gotten it out!เธอมีความตั้งใจดีใช่ไหม? ถ้าในนั้นมีชาซักหยดในหม้อ ผมเชื่อว่าซายูริคงรินมันได้
All right You look like good guysเอาเถอะ ดูพวกแกมีความตั้งใจดี
All right, all right! You are all good menเอาล่ะ เอาล่ะ ดูพวกแกตั้งใจดีทุกคน
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว..
But your heart's in the right place.แต่นายมีความตั้งใจดี
Your heart's in the right place. We love you, man.นายมีความตั้งใจดีมุ่งมั่น พวกเรารักนาย พวก
I know you mean well. You always have.ฉันรู้ว่าเธอตั้งใจดี เธอเป็นคนแบบนั้น
You're a very enthusiastic player. That's nothing to be down about.เธอเล่นได้ตั้งใจดีมาก ไม่มีอะไรแย่หรอก
It's amazing how much damage can be done when you have nothing but good intentions.มันน่าแปลกใจว่าจะเสียหายมากแค่ไหน ตอนที่ลูกมีแต่ความตั้งใจดี
You're turning Goodwill into bad will.เธอเปลี่ยนร้าน Goodwill(ความตั้งใจดี) เป็นความตั้งใจที่ไม่ดี
Honestly, David, I'm sure your heart is in the right place, but the last thing she needs right now is words of encouragement from you.บอกตามตรง เดวิด ฉันแน่ใจว่า คุณมีความตั้งใจดี แต่สิ่งสุดท้ายที่เธอจะต้องการตอนนี้คือ คำพูดให้กำลังใจจากคุณ
I think your intentions are good.ฉันเชื่อว่าคุณตั้งใจดี
Chantal, I know you mean well, but the truce is over.แชนทัล ฉันรู้ว่าเธอตั้งใจดี แต่สนธิสัญญามันจบแล้ว
"Choose life" was a well-meaning slogan from a 1980s antidrug campaign."เลือกชีวิต" เป็นคำขวัญที่ตั้งใจดี จากการรณรงค์ต้านยาเสพติดสมัยปี 1980

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งใจดี
Back to top