ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งแต่ต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งแต่ต้น*, -ตั้งแต่ต้น-

ตั้งแต่ต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งแต่ต้น (adv.) from the beginning Ops. จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
boot sectorส่วนวงปลุกเครื่องหมายถึง ส่วนของแผ่นจานบันทึกที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในการปลุกเครื่อง ถ้าส่วนนี้เสีย (อ่านไม่ได้) คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานเลยตั้งแต่ต้น
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ
English-Thai: Nontri Dictionary
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alpha and omega (idm.) ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout (prep.) ตั้งแต่ต้นจนจบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe you just need to think about all the things that made you look up to him in the first place, okay?ถึงทุกๆสิ่ง ที่ทำให้หนูติดอกติดใจเขา ตั้งแต่ต้น โอเค๊ ?
Since the beginning of 2009 a person calling himself "Jackal" has appearedตั้งแต่ต้นปี 2009 บุคคลทีทุกคน เรียกว่า แจ๊กเกิล ได้ปรากฎตัวขึ้น
From the beginning. Next up on number one. You ever play golf before, DiNozzo?ตั้งแต่ต้นเลยนะ คุณเคยเล่นกอล์ฟมาก่อนไหม ดิโนสโซ่
To the golf course. There's a pretty view from the first tee.ไปสนามกอล์ฟ มีวิวสวย ๆ ตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกเลย
This time you knew right from the start what I was.ครั้งนี้คุณรู้ มาตั้งแต่ต้นว่าฉันเป็นอะไร
This is what you wanted from the start, wasn't it?นี่คือสิ่งที่คุณต้องการมาตั้งแต่ต้น ใช่ไหม?
I'll just start from the beginning.ฉันจะเริ่มอ่านตั้งแต่ต้นให้ฟัง
Stop! Just stop it!หยุด หยุดซะที นั่นคือสิ่งที่คุณพูดตั้งแต่ต้น
That's what you said from the beginning.นั่นคือสิ่งที่คุณพูดตั้งแต่ต้น
I'm able to recall hundreds of important details... at the drop of a hat.ฉันเป็นคนที่จดจำรายละเอียดได้ดี ตั้งแต่ต้นจนจบ
Took him four years to publish his findings because he had to keep starting over from scratch.เค้าต้องใช้เวลาถึงสี่ปีกว่าจะตีพิมพ์การค้นพบของเค้าสำเร็จ เพราะว่าเค้าต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นตลอด
I knew from the beginning that she wasn't humanผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ ว่าเธอต้องไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแน่
Now, some of this you know. I'm going to start at the top of the page.บางเรื่องนายคงรู้อยู่แล้ว ฉันจะเริ่มอ่านตั้งแต่ต้น
I knew it since he was fixed on that school queen or whatever...ฉันรู้ตั้งแต่ต้นแล้ว ตั้งแต่ที่เขาไปจีบ แม่ดาวโรงเรียนนั่น
It was a crazy idea from the beginning.ในเมื่อมันเป็นความคิดบ้า ๆ มาตั้งแต่ต้นแล้ว
I've got a shot at the starting line-up I'm counting on you!ฉันคอยดูตั้งแต่ต้นแล้ว ฉันฝากความหวังไว้กับนายนะ
Let's take it from the top.เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะ
I am not a good writer. I'll just try to tell the story from the beginning.ผมไม่ไช่คนเขียนเก่งแต่ก็ จะพยายามเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้น...
What about all the rice you had been eating up until then?แล้วข้าวที่เธอกิน ตั้งแต่ต้นล่ะ
Why didn't you just tell me that from the start?ทำไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่ต้น?
Look,you know,we could have saved a lot of time if you would have just told us in the beginning that this was going to be a railroad.พวกคุณน่าจะบอกเราตั้งแต่ต้น ว่าจะเป็นการพิจารณาอย่างเร่งรีบ จะได้ไม่ต้องมามัวเสียเวลา
I'll forget him too. But that's fine with me.แต่ ทุกคน มาลองกันใหม่ตั้งแต่ต้นอีกทีนะ
Thank you.ถูกของเขา เรามาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ต้นนะ
(KNOCK ON DOOR)ผมเชื่อว่าชะตาลิขิตถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้น
You can start from the very beginning.เธอสามารถเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น
Look, don't play the victim. You knew what this was from the beginning.นี่ อย่ามาเล่นบทผู้ถูกกระทำหน่อยเลย คุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้ว
Ken, this was a flop from the start.เคน,นี่มันเละตั้งแต่ต้น
I think,actually,on second thought, i'm going to stay for the beginning. Sit.งั้นฉันอยู่ดูตั้งแต่ต้นเลยดีกว่า
You'll take this pencil and draw... from the start to the finish... without going through any of the lines.คุณจะใช้ดินสอวาดนี้และ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องผ่านใด ๆ ของเส้น
Do you want to start from the beginning?อยากจะให้เริ่มตั้งแต่ต้นไหมล่ะ?
Start at the beginning and oh, just tell me!เริ่มตั้งแต่ต้นเลย และโอ บอกฉันหน่อย
Am I the only one who's noticed what's going on here?ฉันเตือนตั้งแต่ต้นแล้วว่า มันจะเป็นอย่างนี้
That's okay. Let's take it from the top with the new intro.ไม่เป็นไร งั้นเรามาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ต้น พร้อมกันทำนองเริ่มใหม่เลยละกันนะ
We told you at the beginning what we wanted.เอ่อ... เราบอกคุณตั้งแต่ต้นแล้ว ว่าเราต้องการอะไร
Girls! Again from the top.สาวๆ อีกทีตั้งแต่ต้น
And let's start at the beginning.และเริ่มเล่าตั้งแต่ต้น
People don't believe in miracles.ผมเชื่อว่าชะตาลิขิตถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้น
I found the arrow,still unbroke and the song, from beginning to end,ฉันพบธนูยังไม่บุบสลาย และบทเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ
He said that you cooked up the whole thing from top to bottom.เขาบอกว่าคุณเป็นคนคิดเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
We went into the woods to get a $445 hoodoo exorcism last night.เราเข้าไปในป่า เสียเงิน 445 เหรียญ ทำพิธีไล่ผีเมื่อคืน แกคงไม่ให้ฉันเล่าตั้งแต่ต้นหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งแต่ต้น
Back to top