ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งเวลาปลุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งเวลาปลุก*, -ตั้งเวลาปลุก-

ตั้งเวลาปลุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งเวลาปลุก (v.) set an alarm clock
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or that man had set his alarm and got up five minutes earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and had gotten into an earlier cab,ไม่ก็ ชายหนุ่มตั้งเวลาปลุก และตื่นให้เร็วกว่านี้สัก 5 นาที หรื่อไม่ก็ คนขับแท็กซี่ ไม่จอดเพื่อดื่มกาแฟ หรือไม่ก็หญิงสาวคนนั้นเกินนึกขึ้นได้ว่าลืมเสื้อคลุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งเวลาปลุก
Back to top