ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งเนื้อตั้งตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งเนื้อตั้งตัว*, -ตั้งเนื้อตั้งตัว-

ตั้งเนื้อตั้งตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งเนื้อตั้งตัว (v.) establish oneself See also: set oneself up (e.g. in business) Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งเนื้อตั้งตัว
Back to top