ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งเนื้อตัวตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งเนื้อตัวตัว*, -ตั้งเนื้อตัวตัว-

ตั้งเนื้อตัวตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งเนื้อตัวตัว (v.) prepare See also: check oneself Syn. เตรียมตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งเนื้อตัวตัว
Back to top