ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งหลักแหล่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งหลักแหล่ง*, -ตั้งหลักแหล่ง-

ตั้งหลักแหล่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งหลักแหล่ง (v.) settle down See also: take up residence (/one´s abode) Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก Ops. โยกย้าย, อพยพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's plenty of Sid to go around.ลืมเรื่องให้ซิดตั้งหลักแหล่ง ลืมได้เลย.
I would have been eligible to take up residence here 110 years ago.110 ปีที่ผ่านมา ผมได้สิทธิ์ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งหลักแหล่ง
Back to top