ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งล่วงหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งล่วงหน้า*, -ตั้งล่วงหน้า-

ตั้งล่วงหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งล่วงหน้า (v.) preset
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It can't be set anymore than 12 hours in advance.มันไม่สามารถตั้งล่วงหน้าได้ถึง 12 ชั่วโมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งล่วงหน้า
Back to top