ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งลำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งลำ*, -ตั้งลำ-

ตั้งลำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งลำ (v.) overcome a barrier Syn. ตั้งหลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make them taut. Then we'll right it!ดึงเชือกให้ตึงแล้วตั้งลำ
Then you turn back...go on with your race...ไม่งั้นกว่าจะกลับมาตั้งลำใหม่ ค่อยไปต่อกับการแข่งขัน
Look, what I do know is that to get your head right, you got to get your threads right.นี่ ที่ฉันรู้ดีคือ ถ้านายจะให้หัวไปถูกทางแล้ว นายต้องตั้งลำให้ตรงด้วย
And we'd still have one shuttle left.และเราก็ยังเหลือชัทเดิลอีกตั้งลำหนึ่งแน่ะ
All right.ก็ฉันได้รับการแต่งตั้งลำไส้ ใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งลำ
Back to top