ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งราคา*, -ตั้งราคา-

ตั้งราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งราคา (v.) fix a price Syn. กำหนดราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
priced(ไพรซฺทฺ) adj. กำหนดราคาไว้,ตั้งราคาไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I value my neck a lot more than $3,000, Chief.ผมตั้งราคาชีวิตผมไว้ สูงกว่า 3,000 ดอลลาร์นะ สารวัตร
I haven't quite gotten them appraised yet, but they've seen many cool things.ยังไม่ได้ตั้งราคา แต่มันเห็นอะไรดีๆ มาเยอะเลย
Well, they're asking 325.เขาตั้งราคาไว้ที่ 325 ค่ะ
Fear not. Chez Alette, we print the prices very small.อย่ากลัว นี่คือ เอเล็ต/N เราตั้งราคาไว้ต่ำ
Once we shut down supply, there should be a pretty healthy spike in price.ถ้าเราตอบอุปสงค์ได้ เราก็ควร ตั้งราคาให้น่าซื้อด้วย
The insurance company totally wanted to jack up the rate, so in an effort to be more assertive, I told them to shove it.บริษัทประกัน ต้องการตั้งราคา ในความพยายามของที่จะถ่วงราคาของเราฉันเลยปฎิเสธไป
We set a price that is fair to our customers.เราตั้งราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้าของเรา
This time, I set the price.ตอนนี้ ผมเป็นคนตั้งราคา
The hope is that a ridiculously low listing price will help a buyer see past that.ความหวังอยู่ที่ การตั้งราคาให้ถูกๆ จะทำให้ผู้ซื้อมองข้ามเรื่องนั้นไป
Well, let the "kid" name his price.งั้น ให้ไอ้หนูนี่ตั้งราคาของเค้า
I don't set the prices, sir.ผมไม่ได้เป็นคนตั้งราคาน้ำมันครับ
Yakuza has got a price on your head.ยากูซ่าตั้งราคาค่าหัวคุณแล้ว
Considering that this is for charity, the donor requests that we start the bidding at 25 million Euros.เมื่อพิจารณาว่านี่เป็นงานการกุศล ผู้บริจาคจึงขอตั้งราคาเริ่มต้น ไว้ที่ 25 ล้านยูโร
There are 5 other sealed bids, and I offered way below what the owners are asking.มันมีอีกตั้งห้าซอง ที่ยื่นเสนอราคา และฉันเสนอราคาไปต่ำกว่า ที่เจ้าของเขาตั้งราคาไว้เสียอีก
You can name your price.คุณจะตั้งราคาได้ตามใจ
I'm sorry, Jack, your man here-- his prices are high.ขอโทษ,แจ๊ค,คนของคุณนี่-- เขาตั้งราคาสูง
You know, they appraised it for a ton of money.รู้มั้ย เขาตั้งราคาของไว้สูงมาก
Who is she, anyway, to put such a high price on her nakedness?นางเป็นใครกันรึ ถึงได้มีสิทธ์ตั้งราคาในการแอบดูของพวกเจ้า
Now, as the firm taking the company public, we set the initial sales price then sold those shares right back to our friends.ขณะนี้เป็น บริษัท ที่เกิด บริษัท แก่สาธารณชน เราตั้งราคาขายเริ่มต้น แล้วขายหุ้นดังกล่าวตรงกลับไป เพื่อน ๆ ของเรา
And sure, swaps are a dark market, so I set the price.และตรวจสอบว่าสัญญา แลกเปลี่ยนเป็นตลาดที่มืด ดังนั้นฉันจึงตั้งราคา ราคาใดที่ ฉันต้องการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งราคา
Back to top