ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งภูมิลำเนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งภูมิลำเนา*, -ตั้งภูมิลำเนา-

ตั้งภูมิลำเนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งภูมิลำเนา (v.) settle down See also: take up residence (/one´s abode), make a place (/one´s home) and settle down there Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งบ้านเรือน
English-Thai: HOPE Dictionary
domicil(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
domicile(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งภูมิลำเนา
Back to top