ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งประเด็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งประเด็น*, -ตั้งประเด็น-

ตั้งประเด็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งประเด็น (v.) fix an issue Syn. กำหนดประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I thought the matter in which alex made his pointคือผมคิดว่าสิ่งที่อเล็กซ์ตั้งประเด็นขึ้นมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งประเด็น
Back to top