ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งบ้านเรือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งบ้านเรือน*, -ตั้งบ้านเรือน-

ตั้งบ้านเรือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งบ้านเรือน (v.) settle down See also: take up residence (/one´s abode), make a place (/one´s home) and settle down there Syn. ตั้งถิ่นฐาน
English-Thai: Nontri Dictionary
populate(vt) พำนักอยู่,ตั้งบ้านเรือนอยู่,ตั้งถิ่นฐาน,อาศัยอยู่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My research showed me that this area was actually settledงานวิจัยของผมพบว่า พื้นที่แถบนี้มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งบ้านเรือน
Back to top